,

Inovacijos glūdi gilių tradicijų kloduose

Stasys Grigaliūnas

 

 

Teiginys, kad italai pasauliui pa­dovanojo picą, spagečius ir operą, prilygtų pusei tiesos. Dar derėtų pridurti, kad iš Italijos po Žemės rutulį paplito MERLO teleskopiniai krautuvai. Šie nepavargstantys darbštuoliai triūsia ne tik Europo­je, Azijoje, Afrikoje, bet ir abiejuose Amerikos žemynuose.

Galimybę savo akimis išvysti, kur slypi MERLO ištakos, suteikė UAB „Rovaltra“, jau dešimtmetį ša­lyje prekiaujanti pasaulinio garso teleskopiniais krautuvais. Grupė ūkininkų – esamų ir būsimų klien­tų – apsilankė MERLO teleskopinių krautuvų gamykloje, įsikūrusioje Kuneo mieste. Ši vieta ypatinga: Kuneo – Pjemonto regiono mies­tas, plytintis į jūrą besileidžiančių Alpių šlaite, slėnyje ties upės Stura di Demonte ištakomis.

 

 Grupė UAB „Rovaltra“ klientų susipažino su MERLO teleskopinių krautuvų gamybos paslaptimis.

 

Garsus prekės ženklas

Aukštutinės Italijos šiaurės vaka­rai ribojasi su Prancūzija ir Šveicarija. Tarp Alpių ir Apeninų kalnų esantis Pjemontas (išvertus į lietuvių kalbą, reiškia „kalno papėdėje“) – didžiausias šalies vyno regionas. Tačiau tai su pa­saulinio garso teleskopiniais krautu­vais neturi nieko bendro. Nebent tai, kad tarp įvairių MERLO modelių yra modifikacijų, nepakeičiamų dir­bant vynuogynuose.

MERLO teleskopiniai krautuvai pavadinti įmonės įkūrėjo Amilca­re Merlo garbei. 1964 m., įsteigęs savo įmonę, A.Merlo jai vadovauja iki šiol. Solidaus amžiaus pasaulinio garso prekės ženklo įkūrėjas nėra sim­bolinis vadovas. Vykdydamas prezi­dento pareigas, A.Merlo tvirtai ran­kose laiko įmonės vairą. Priimant sprendimus, jo žodis būna lemiamas. A.Merlo gamyklą valdo kartu su pen­kiais savo vaikais, atsakingais už įvai­rias veiklos sritis. MERLO garsėja kaip novatoriškiausia įmonė sunkio­sios technikos rinkoje. Teleskopinių krautuvų gamintojai beveik 10 proc. apyvartos investuoja į mokslinius ty­rimus, inovacijų paiešką ir jų diegimą.

„MERLO atstovai nė per žings­nį neatsilieka nuo sparčiai moder­nėjančios aplinkos. Todėl jiems pavyksta išlaikyti teleskopinių krau­tuvų rinkos lyderių pozicijas“, – tei­gė UAB „Rovaltra“ pardavimų va­dovas Justas Lukštas.

 Solidūs pajėgumai

Prieš 52 metus startavusioje „Mer­lo SPA“ įmonėje jos įkūrėjas su keliais bendraminčiais pradėjo gaminti mo­biliąją statybų techniką. Šiandien per 1 200 darbuotojų triūsia gamybiniuo­se plotuose – keliose dešimtyse hekta­rų. Daugelis metalo apdorojimo ope­racijų automatizuotos. Jas ištisą parą vykdo 38 „nepavargstantys“ robotai.

MERLO teleskopiniams krau­tuvams gaminti skirta 16 mechani­nio apdirbimo cechų, 11 automati­nių plieno pjaustymo ir lankstymo linijų. Tradiciškai MERLO krautuvai dažomi firmine – žalia – spalva. Šiai procedūrai skirtos trys dažymo aukš­tosiomis technologijomis kameros.

 Dauguma komponentų teleskopiniams krautuvams MERLO gaminama įmonėje.

 Gamina patys

Pasak J.Lukšto, MERLO ga­mybos filosofija apibrėžia poreikį patiems pasigaminti kuo daugiau komponentų. Tad net 92 proc. teles­kopinių krautuvų dalių dienos šviesą išvysta šioje gamykloje.

„Surinkti iš įvairių tiekėjų atsiųs­tus komponentus ir parduoti užklija­vus lipduką būtų kur kas paprasčiau. Bet pasirinkę sudėtingesnį kelią žinome, kad bet kuri konstrukcija ar mechanizmas yra puikios kokybės“, – teigė A.Merlo. Gamyklos įkūrėjo žodžius patvirtina ir toks pavyzdys: visus MERLO teleskopinius krautu­vus juosia metalinis rėmas, sudarytas iš pilnavidurių 7 cm skersmens plie­no strypų. Jie formuojami naudojant šaltąjį lankstymą. Ši technologija pa­didina atsparumą ir patikimai ap­saugo nuo nelaimingų atsitikimų bei neleidžia pažeisti krautuvo.

 Inovatyvios savybės

Pirmas MERLO teleskopinis krautuvas pasirodė 1981 m. Jo ju­desio perdavimo galimybės buvo sklandžios, konstrukcija tobula. Ji naudojama pasaulyje ir šiandien, praėjus trisdešimt penkeriems me­tams. Inovatyviomis savybėmis at­kreipę verslo visuomenės dėmesį, MERLO teleskopiniai krautuvai paskatino pradėti naują tokios tech­nikos gamybos erą.

Tikra naujovių lavina it sniegas nuo Alpių viršūkalnių pasipylė tada, kai MERLO ėmė konstruoti teles­kopinius keltuvus su šone komponuo­jamais varikliais. Toks sprendimas ga­rantavo 360 laipsnių apžvalgą. Kitos viena po kitos sekusios MERLO ino­vacijos – rotaciniai teleskopiniai kel­tuvai „Multifarmer“ – visiškai žemės ūkio darbams pritaikyta technika su teleskopiniu keltuvu.

Akivaizdus MERLO požiūris į ekologiją. Gamintojas siūlo hibridi­nius teleskopinius keltuvus, kurie už­darose patalpose gali veikti naudoda­mi elektros variklį ir neteršti aplinkos.

 MERLO teleskopiniai krautuvai – šiuolaikiški, našūs ir plačiai pritaikomi.

 

Kompaktiški ir našūs

Tarp kompaktiškiausių MERLO – „Compact“ teleskopiniai krautuvai, pritaikyti darbui ribotose erdvėse. Šie nedidelių matmenų krautuvai turi ga­lingą, iki 102 AG, variklį.

MERLO teleskopiniai krautuvai turi dar vieną svarbią savybę. Net pats mažiausias iš jų, pvz., P25.6 (1,8 m pločio ir 1,92 m aukščio) turi tokią pačią, kaip ir didesnių modelių, ka­biną, garantuojančią puikų komfor­tą. Vairuotojas joje sėdėdamas nepa­vargsta ir gali maksimaliai išnaudoti krautuvo galimybes. Jo universalu­mą padidina kelios inovacijos – nau­ja važiuoklė ir patobulinta teleskopi­nė strėlė. Jos ištiesimo komponentai, hidraulinės ir elektros sistemos, su­montuotos strėlės viduje, patikimai apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.

 Puikus pagalbininkas

„Multifarmer“ krautuvų atsiradi­mą galima prilyginti revoliucijai žemės ūkyje. Pirmą kartą „Multifarmer“ pa­stangomis teleskopinis krautuvas įgi­jo visas traktoriaus savybes ir tapo ne­pakeičiamu ūkininko pagalbininku. „Multifarmer“ modeliai išplėtė teles­kopinio krautuvo panaudojimo gali­mybes. Šis krautuvas naudojamas dir­bant daugumą pagrindinių žemės ūkio darbų. „Multifarmer“ technika gali­ma krauti, tempti net 20 t priekabą ir dirbti su įvairiais padargais, naudojant tritaškę pakabinimo sistemą ir darbi­nį veleną. Našumą šioms operacijoms garantuoja pakankamo pajėgumo va­riklis, siekiantis iki 156 AG. Europoje įvertintas kaip traktorius, skirtas že­mės ūkio darbams, „Multifarmer“ dir­ba sparčiai net ir sunkiomis sąlygomis.

Naujieji „Multifarmer“ gamina­mi mažesnio svorio ir kitokių gaba­ritų, jie geriau valdomi ir jų degalų są­naudos mažesnės. „Multifarmer“ turi užpakalinio tilto užraktą, hidrostati­nę transmisiją ir MERLO dinaminę apkrovos saugumo sistemą. Krautu­vo stabilumui pasiekus kritinį tašką, „Multifarmer“ standartinė stabiliza­vimo kontrolė užrakina teleskopinę strėlę ir apsaugo nuo nelaimingų atsi­tikimų. Apkrovos jutimo sistema ma­žina sąnaudas ir didina darbo našumą.

 Turtinga įranga

„Turbofarmer“ – galingi ir univer­salūs teleskopiniai krautuvai. Jie kom­paktiški, galingi (varikliai iki 156 AG) ir lengvai valdomi. Krautuvų efekty­vumą lemia ir jų kompaktiškumas.

„CVTronic“ transmisija padidina našumą dirbant laukuose arba krautu­vą naudojant transportuoti. MERLO teleskopinių krautuvų galima įsigyti su mechaniniu darbiniu velenu ir vilki­mo sija. Tai racionalu, nes turint vieną transporto priemonę galima tempti net 20 t priekabas ir dirbti su įvairiais padargais, kuriems reikia galios tieki­mo veleno. Prikabinimo kablys, galios tiekimo velenas ir hidrauliniai vožtu­vai leidžia puikiai dirbti su mėšlo kra­tytuvais, srutvežiais ir kt.

Naujuosiuose „Turbofarmer“ krautuvuose dinaminė apkrovos sis­tema (DAS) įtraukta į standartinę įrangą. Akceleratoriaus pedalas pri­jungtas prie EPD valdymo pulto, re­guliuojančio variklio apsukas.

 Tinkamesni statyboms

Nuo 1987 m. pradėjusi gamin­ti „Panoramic“ modelius, MERLO įmonė atvėrė naują teleskopinių krau­tuvų rinką. „Panoramic“ krautuvų se­rija – nuo kompaktiškų modelių iki galingų modifikacijų, galinčių pakeisti įprastus kranus. „Panoramic“ techni­ka tinkamesnė darbui statybose. Šie aukštų techninių charakteristikų te­leskopiniai krautuvai yra manevringi, kompaktiški, preciziški ir universalūs. Jų modelių spektras labai platus – iki 21 versijos. Nauja operatoriaus kabina platesnė, aukštesnė ir erdvesnė. Visų parametrų kontrolė stebima ekrane, įrengtame prieš operatorių. Jo mato­mumas geras visomis apšvietimo są­lygomis. „Panoramic“ krautuvų kelia­moji galia – 3 400–4 500 kg, o kėlimo aukštis – 7–18 m.

 Parankūs patobulinimai

Išskirtinė „TAC-Lock“ greito sukabinimo sistema leidžia visus padargus sujungti su teleskopiniu krautuvu. Tai užtrunka tik kelias se­kundes, ir bazinę techniką galima pritaikyti kėlimo, kasimo, perveži­mo, krovimo ir iškrovimo bei kitiems darbams.

MERLO užpatentavo strėlės šo­ninio poslinkio sistemą. Priklausomai nuo modelio, strėlė gali būti stumdo­ma į šonus iki 345 mm. Ji valdoma lengvai ir saugiai, net pakėlus krovinį į 14 m aukštį. Šoninio poslinkio strė­lės sistema lengvina darbą paimant ir padedant krovinį.

MERLO strėlės amortizacijos sistemą sudaro hidropneumatinis slėgio akumuliatorius, įmontuotas į strėlės pakėlimo cilindrą. Ši siste­ma pagerina pervežimo komfortą ir krovinio stabilumą. Tai svarbu krau­nant grūdus, išbarstymo nuostoliai būna minimalūs.

Važiuoklės išlyginimo sistema pa­deda grąžinti krautuvą, stovintį ant nelygaus paviršiaus, į horizontalią pa­dėtį. Jo keliamoji galia ir techninės charakteristikos išlieka nepakitusios.

Nepaisydami pasiekimų, MER­LO kūrėjai nesiruošia užsnūsti ant laurų. Gamyklos konstruktorių biure triūsia per 40 konstruktorių ir išradė­jų. Tad naujovių netrūksta. „Jų tęsti­numą garantuoja gamintojų dėmesys inovacijoms ir pažangių technologi­jų diegimas į naujos kartos techni­ką. Kiekvienas gali išsirinkti šiuolai­kišką, labiausiai poreikius atitinkantį MERLO teleskopinį krautuvą“, – tei­gė J.Lukštas.

 APDOVANOJIMAI

2012 m. – „Ernst & Young“ kom­panijos konkurse Amilcare Merlo pri­pažintas Metų verslininku 2012.

2013 m. – žemės ūkio parodos „Agritechnica“ (Hanoveris) aukso me­dalis už technikos inovacijas.

2013 m. – prestižinė „Plantwork Award“ nominacija už „Merlo“ MCDC dinaminės apkrovos valdymo sistemą.

2014 m. už reikšmingą indėlį į Ita­lijos pramonę „Merlo“ suteiktas Isto­rinės įmonės apdovanojimas.

2014 m. – Metų traktoriaus ti­tulas.

2015 m. „Merlo“ šoninė stabilu­mo sistema (MTSS) pelnė tarptautinės SIMA (Paryžius) parodos nominaciją.

Nuotraukų galerija

 

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis