Priežastys pasirinkti „Merlo“ krautuvus

Albinas Čaplikas

VL žurnalistas

 

Su Lietuvoje veikiančia UAB „Rovaltra“ garsioji italų „Mer­lo s.p.A.“ kompanija bendradar­biauja jau penkioliktus metus. Italų kompanijos atstovas praė­jusią savaitę lankėsi Raseinių r. Dainavos žemės ūkio bendrovėje, kuri pirmąjį „Merlo“ teleskopinį krautuvą įsigijo prieš 13 metų, o dabar nusipirko ir naują šiuolaikinį krautuvą. Tradiciškai šampanu aplaistydamas ūkininkų pirkinį italas sakė suprantantis tokį lie­tuvių pasirinkimą, nes „Merlo“ teleskopiniams krautuvams Europos rinkoje niekas negali prilygti.

UAB „Rovaltra“ vadovas R.Trainaitis Dainavos ŽŪB vadovui A.Stalerūnui,
sveikindamas įsigijus naują „Merlo“ krautuvą, įteikė ir dovanas.

 

Papirko patikimumas

Teleskopinis krautuvas „Mer­lo TF42.7“ parodoje „Agritechnika 2013“ buvo įvertintas aukso medaliu, o naujausias „Merlo TF42.7 TT-140“ modelis neseniai įriedėjo į tvarkingą Raseinių r. Plikių kaime įsikūrusios Dainavos ŽŪB kiemą, kuriame rado­me ir 2004-aisiais įsigytą krautuvą. O jo tikrai nepavadintum pasenusiu. Tik patyrusi akis pastebės, kad tai skirtin­gų kartų mašinos.

Kodėl žemės ūkio bendrovė nu­sprendė pirkti antrą tos pačios kom­panijos krautuvą? Turėtų būti svari priežastis. Pirmą kartą mašiną gali įsigyti atsitiktinai. Pavyzdžiui, pa­tenka ji į žemdirbio akiratį, įtiki­namai dirba techniką parduodan­čios bendrovės vadybininkas, todėl ūkininkas palygina kelių kompani­jų pasiūlymus, pasikaso pakaušį ir suraito parašą ant sutarties. Tačiau renkantis galima suklysti tik vie­ną kartą. Jeigu pirkinys nuvylė, kitą sykį į jo pusę nenorėsi net pažiūrėti.

„Priežastis paprasta – įsitiki­nome, kad tai patikima technika. 2004-aisiais įsigytas „Merlo“ teles­kopinis krautuvas puikiai veikia iki šiol, nė karto nebuvo rimtai sugedęs, todėl neverta ieškoti laimės kitur“, – paaiškino Dainavos ŽŪB vadovas Antanas Stalerūnas.

 Dėl išskirtinės hidrostatinės transmisijos„Merlo“
krautuvai sutaupo iki 
18 proc. degalų“, – sakė R.Trainaitis.

 

Kopijuotojų nebijo

Italai teleskopinius krautuvus pradėjo gaminti palyginti neseniai – pirmuosius rinkai pateikė 1981 m., tačiau konkurentus apstulbino „Merlo s.p.A.“ konstruktorių spren­dimas kurti iš esmės naujas mašinas. Net 90 proc. savo produkcijos ita­lai eksportuoja – 70–80 proc. tenka Europos šalims. Vien žemdirbiams „Merlo s.p.A.“ gali pasiūlyti net 55 krautuvų modelius, kurių keliamoji galia – nuo 2,5 t iki 12 t.

„Kai kurios kompanijos mūsų konstruktorių sprendimus bando ko­pijuoti. Tačiau ne viską įmanoma nu­kopijuoti, be to, kai baigiasi patento galiojimas, mūsų konstruktoriai įgy­vendina naujus sumanymus“, – sakė „Merlo s.p.A.“ atstovas Rytų Europos ir Baltijos šalyse Jegoras Chardikovas.

Pavyzdžiui, „Merlo“ krautu­vai rinkoje išsiskiria hidrostatinės transmisijos su kintamo darbo tūrio vandens siurbliu ir vandens varikliu bei elektroniniu EPD (Eco Power Drive) valdymu, optimizuojančiu variklio sūkius pagal galios poreikį.

„Tai leidžia sutaupyti iki 18 proc. degalų. Hidrostatinė transmisija „Merlo“ teleskopiniuose krautuvuose įrengta kartu su vadinamąja aktyvaus stabdymo sistema, kuri didina darbų tikslumą ir saugumą“, – svečiui prita­rė UAB „Rovaltra“ generalinis direk­torius Romualdas Trainaitis.

 Kai strėlė suvirinama ne per centrą, bet pasirenkama neutrali ašis,
sumažėja 
liekamoji įtampa. Strėlė tampa gerokai stipresnė.

 

Greitoji teleskopinė strėlė

Perkantieji teleskopinius krau­tuvus, žinoma, daugiausia dėmesio skiria krautuvo strėlei. „Merlo“ te­leskopinė strėlė suvirinta iš dviejų metalo lakštų, tačiau prieš 13 metų gaminto krautuvo strėlė suvirinta iš dviejų vienodo storio ir pločio me­talo lakštų, o pastaraisiais metais gaminamų krautuvų strėlė kitokia – nors bendras jos plotis nepasikei­tė, tačiau viršutinė sekcijos dalis yra keliais centimetrais platesnė nei ap­atinė. Gal tai dizaino sprendimas? Pasirodo, ne. Tai – unikali „Merlo s.p.A.“ idėja.

„Dizaino pasiūlymai, žinoma, svarbūs, bet tik ne gaminant strėles. Jos turi būti tvirtos, bet nestoros. Tai yra mūsų konstruktorių sprendimas. Kai strėlė suvirinama ne per centrą, bet pasirenkama neutrali ašis, suma­žėja liekamoji įtampa. Nors strėlės svoris nepadidėja, ji tampa gerokai stipresnė“, – aiškino J.Chardikovas.

Kitas svarbus išradimu užpaten­tuotas sprendimas – strėlės vidu­je sumontuota kasetė, kuri apsaugo valdymo sistemą.

„Todėl sparčiai įtraukdami strėlę jos įtraukimo mechanizmo nepažei­site, net neišgirsite dirbant su kitų kompanijų krautuvais būdingo ir gąsdinančio bumbtelėjimo“, – vaiz­džiai aiškino R.Trainaitis.

Dėl šios savybės „Merlo“ teles­kopinę strėlę įtraukti galima re­kordiškai greitai – per 3,3 sek. Beje labai greitai atliekamos ir kitos ope­racijos su strėle: per 6,6 sek. strėlė pakeliama, per 5,5 sek. nuleidžiama, o per 5 sek. maksimaliai pailginama.

 „Labai svarbu, kad „Merlo“ krautuvais galima dirbti
ant nelygaus pagrindo“,– pabrėžė A.Stalerūnas.

 

Nelygus pagrindas – ne kliūtis

Dainavos ŽŪB vadovas išskyrė kitą labai svarbią tik „Merlo“ krau­tuvams būdingą savybę – galimy­bę nesumažinant darbo saugumo dirbti ant nelygaus pagrindo. Kur jau kur, o žemės ūkio srityje darbai labai įvairūs, todėl idealiu pagrin­du sunku pasirūpinti. Taigi „Merlo“ krautuvas pats pasirūpins pusiausvyra. Tai – patentu saugomas italų konstruktorių išradimas, nieko pa­našaus rinkoje nerasite. Krautuvas gali dirbti esant 10 proc. nuolydžiui. „Taip pat labai svarbi galimybė jau iš­tiestą strėlę pastumti į šonus, t.y. pa­koreguoti krovinio padėtį maksima­liai tiksliai“, – aiškino A.Stalerūnas.

Beje, postūmio diapazonas mak­simaliame 7,1 m aukštyje siekia net 530 mm, o strėlės poslinkis – 190 mm į vieną ir į kitą pusę. Maksimali strėlės keliamoji galia – 4 200 kg, o maksimaliame aukštyje – 1 600 kg.

Nors senasis „Merlo“ modelis dar tarnaus daug metų, Dainavos ŽŪB mechanizatorius Petras Gu­delevičius prisipažino mieliau sė­dantis į naujo modelio kabiną.

„Naujasis modelis turi daugiau privalumų. Jau pastebėjau, kad galiu dirbti tiksliau, kad naujajam krautu­vui būdingas geresnis matomumas ir, žinoma, jį patogiau valdyti. Pavyz­džiui, yra galimybė iš kabinos val­dyti hidraulinę pakabinimo sistemą, anksčiau reikėdavo kiekvieną kar­tą išlipti. Tai labai svarbu, kai tenka dirbti įvairius darbus, sutaupai daug laiko ir jėgų“, – dalijosi įspūdžiais P.Gudelevičius.

 

Kabinoje erdvu ir jauku

Mechanizatoriai – neišlepin­ti darbuotojai, tačiau ilgai dirbant labai svarbu, kokioje kabinoje sė­dėdamas valdai techniką. „Mer­lo“ kabina yra su hidropneumatine amortizacija, be to, šiuo metu ji rin­koje plačiausia – 1010 mm. Krau­tuvą valdantis operatorius tikrai bus patenkintas sėdėdamas ant regu­liuojamos sėdynės, o bendrovės va­dovas jam turės progą priminti, kad reikia užsisegti saugos diržą. Žino­ma, žiemą veikia šildymo, o vasarą – oro ventiliavimo sistemos. Naujoje „Merlo“ kabinoje galima užtikrinti 22 °C laipsnių temperatūrą, kai lau­ke kepina 43 laipsnių karštis arba svilina 15 laipsnių šaltis.

Nors matomumas iš erdvios ka­binos idealus, sumontuoti ir ga­linio vaizdo veidrodžiai. Pasak P.Gudelevičiaus, valdyti teleskopinį krautuvą labai paprasta. „Štai valdy­mo svirtis, leidžianti keisti važiavi­mo kryptį, o štai nesudėtingas mo­nitorius“, – aiškino mechanizatorius aprodydamas kabiną.

Dainavos ŽŪB su krautuvais dirba ir daugiau techniką išmanan­čių vyrų, o kartais prie vairo sėda ir bendrovės vadovas. „Naujo krautu­vo vairo dar neturėjau laiko į ran­kas paimti, o su senuoju daug teko dirbti“, – sakė A.Stalerūnas.

 „Merlo“ krautuvais galima pasiekti 40 km/val. greitį,
dažnai jis ūkyje pakeičia traktorių“, – sakė J.Chardikovas.

 

Originalūs sprendimai

„Merlo s.p.A“ kompanijos kons­truktorių mąstymas iš ties išskirti­nis. Pavyzdžiui, daugelio kompani­jų konstruktoriai naudojasi įprastais fizikos ar mechanikos dėsniais. Tar­kime, jeigu nori, kad krautuvas dau­giau pakeltų, elementarūs dėsniai sako, kad kitoje krautuvo pusėje tu­rėtum didinti svorį.

„Italai pasirinko kitokį sprendi­mą – papildomas svoris paskirsto­mas visai mašinai. Tai suteikia di­desnį darbo saugumą. Beje, „Merlo“ krautuvai apie 600 kg lengvesni nei panašios konkurentų mašinos“, – sakė R.Trainaitis.

Pavyzdžiui, mūsų aptariamo „Merlo TF42.7 TT-140“ mode­lio svoris siekia 7 900 kg. mašinos aukštis – 2 465, plotis – 2 250, o il­gis – 4 487 mm. Prošvaistė – 460 mm.

„Mes pirmieji 1996-aisiais krau­tuvų greitį padidinome iki 40 km/ val. Tai suteikė papildomų galimy­bių krautuvus panaudoti ir kitiems darbams. Daugeliu atvejų jis pakei­čia ir traktorių. Toks yra vienas iš mūsų tikslų, nes vis daugiau žem­dirbių Europoje ieško technikos, kurią galėtų panaudoti kuo racio­naliau“, – sakė J.Chardikovas.

Beliktų pridurti, kad „Merlo TF42.7 TT-140“ modelio tempia­moji galia – net 21 000 kg.

 Tradiciškai pažymimas naujausias pirkinys iš UAB „Rovaltra“,
bet neužmirštamas ir senasis „Merlo“ modelis.

 

Autoriaus nuotraukos

Geriausi Lietuvoje ką pasėsi... 2019 Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis