,

Su naująja „Valtra“ daugiau laiko liks žmonai

Nijolė Baronienė
VL žurnalistėValstieciu-laikrastis

Posakį „Kalėdos – stebuklų me­tas“ galima būtų papildyti minti­mi, kad stebuklai dažniausiai nu­tinka tiems, kurie nuoširdžiai ir kantriai siekia savo tikslo. Būtent tokie yra ūkininkai Alina Borkovs­ka ir Zenonas Borkovskij, ūkinin­kaujantys Vilniaus rajone . 240 ha ekologiniame ūkyje dirbama suo­miškais „Valtra“ traktoriais, javai kuliami suomišku „Sampo“ kom­bainu, o derlius džiovinamas Lie­tuvos ūkininkų įvertinta patikima ir našia „Antti“ grūdų džiovykla.

 

 Vertingos dovanos

Vaigeliškių kaime, Sudervės se­niūnijoje, gyvenančių ūkininkų kie­me stovi net trys suomiški „Valtra“ traktoriai. Įsigiję pirmąjį ir įsitiki­nę suomiškos technikos patvarumu ir kokybe, paskui nusipirko dar du „Valtra“ traktorius.

R.Trainaitis (pirmas iš kairės) įteikė dovanas šeimininkams. Alinai – traktoriuką, o Zenonui –šveicarišką laikrodį.

 

Vieną nešaltą besibaigiančių 2016 metų žiemos dieną pakrikštyti naujo pirkinio – T serijos „Valtra“ trakto­riaus – į ūkininkų kiemą atvažiavo UAB „Rovaltra“ direktorius Romual-das Trainaitis. Jis atvyko ne tik su šampanu, kuriuo simboliškai pašven­tino naująjį A.Borkovskos pirkinį, bet ir apdovanojo ūkininkus šilto­mis firminėmis striukėmis. Zenonas džiaugėsi ir kita R.Tainaičio dova­na – šveicarišku rankiniu laikrodžiu. Jis primins, kad po gulinčiu akme­niu vanduo neteka, kad ūkininkas turi gyventi atsižvelgdamas į gam­tos ritmą – laiku sėti, laiku pjauti, tik tuomet aruodai bus pilni. Maloni staigmena naująjį traktorių įsigijusiai Alinai – miniatiūrinė „Valtros“ ko­pija – traktoriaus modeliukas. Jis jau trečias sutuoktinių Borkovskij na­muose. Tad lieka sulaukti anūkų, ku­rie žaistų su jais. Tiesa, sūnūs Rober­tas ir Voldemaras neskuba. Vienas dar uolus moksleivis, o kitas – kom­piuterinių staklių operatorius pres­tižinėje metalo apdirbimo įmonėje. Beja, abu vaikinai mielai talkina tėvų ūkyje darbymečio metu.

 

 Aristokratiškas gyvenimas

Kai susėdome išgerti arbatos, keturiasdešimt aštuonerių Zenonas sakė, kad dabar pats metas inves­tuoti į ūkį. Abu su žmona yra bai­gę žemės ūkio mokyklą, tad puikiai išmano savo darbą. Zenonas – me­chanikas, o Alina – zootechnikė. Dar sovietmečiu įgytos žinios praverčia savame ūkyje. Jie vieni iš nedaugelio Vaigeliškių kaime dar ir karvę lai­ko. Alina spaudžia išskirtinio skonio varškės sūrius ir užsukusius svečius gali pavaišinti tokiu gaminiu, kokio nenusipirksi jokioje parduotuvėje.

Ūkininkų kiemą puošia trys gražuoliai – A, N ir T serijų „Valtra“ traktoriai.

 

Pono ant savo galvos neturintys Alina ir Zenonas kvėpuoja tyru oru, valgo ekologišką savo ūkyje užau­gintą ir pagamintą maistą, plėtoja ekologišką ūkį taip, kaip jiems at­rodo tinkamiausia.

 

 Avižoms užsidirba

Seniai Zenoną pažįstantis R.Trainaitis nuoširdžiai džiaugėsi ūkininko sėkme. „Kai prieš dešimt metų Z.Borkovskij atvyko pas mane tartis dėl pirmojo traktoriaus, viso­mis išgalėmis stengiausi jį įtikinti, kad pirktų kiek galingesnį trakto­rių nei planavo. Tuomet šis šaunus vyras dirbo 50 ha žemės ir įrodi­nėjo man, kad galingesnės techni­kos jam nereikia, nes neketina plėsti dirbamų žemės plotų. Bet įtikinau – įsigijo N serijos 110 AG trakto­rių „Valtra“, – senus laikus prisiminė UAB „Rovaltra“ direktorius. Tuo­met jis žinojo, kad praeis kiek laiko ir darbščiam ūkininkui (beje, ski­nančiam laurus ir artojų varžybose) prireiks dar galingesnio traktoriaus. Būtent taip po kurio laiko ir nutiko.

Po kelerių metų Borkovskij kieme stovėjo jau ir pradžioje nusižiūrėtas A serijos 100 AG „Valtra“ traktorius. Jį ūkininkas vadino mažuoju dar­biniu arkliuku, padedančiu sparčiau nudirbti smulkius darbus.

Šiemet Borkovskij ūkio tech­nikos kiemą papildė šviežiais da­žais kvepiantis, blizgantis naujasis Alinos pirkinys - T serijos 197 AG „Valtra“ traktorius. Jis galingiausias ir moderniausias iš visų trijų šiuo metu ūkyje esančių „Valtra“ trak­torių. Naujasis traktorius gali va­žiuoti net 50 km/val. greičiu tiek į priekį, tiek ir atbulas (turi atbu­linę vairavimo sistemą Twintarck). Taip pat naujasis pirkinys pasižymi ir puikiomis komforto savybėmis: sumontuota kabinos amortizacija, patogi vairuotojo sėdynė , lengvai perprantamas ir darbus lengvinantis valdymo porankis. Daugiau kaip 6 kv. metrai kabinos ploto – įstiklin­ta, taigi vairuotojui matomumo są­lygos kuo puikiausios. Dirbant tokia šiuolaikine technika darbus galima įveikti daug ir sparčiau.

Tik neišmanantieji apie trakto­rius ir jų naudą žemės ūkyje galė­tų pasakyti, kad ūkio šeimininkus apėmė kolekcionavimo aistra. Visi trys „arkliukai“ jų ūkyje darbymečio metu labai reikalingi. Kiekvienam užtenka darbo, tad galima drąsiai teigti, kad avižoms, t. y degalams, kiekvienas jų užsidirba.

 

 Negaili patarimų

„Pirmasis mano traktorius buvo vikšrinis. Kiek vėliau paėmiau pa­skolą ir nusipirkau LTZ, Lipecke pagamintą traktorių. Jis tarnavo ge­rai ir ilgai, tačiau laikams pasikeitus tapo akivaizdu, kad reikia investuo­ti į šiuolaikinę techniką. Pradžioje planavau įsigyti A serijos „Valtra“ traktorių, maniau, kad jo pakaks, bet R.Trainaitis įtikino, kad verta pasirinkti galingesnį, N serijos. Po ilgų svastymų taip ir padariau. Ti­krai dėl to nesigailiu. Džiaugiuosi ir pažintimi su R.Trainaičiu, kuris visa­da duoda vertingų patarimų“, – sakė ūkininkas. Jis prisipažino, kad tuo­met, kai UAB „Rovaltra“ direktorius ragino pirkti galingesnę „Valtrą“, jis nemanė, kad kada nors jo ūkio val­dos užims daugiau nei pusė šimto hektarų. Tuo metu atrodė, kad tokio žemės ploto pakanka, daugiau plėstis nėra reikalo. Pradėjus dirbti įsigytu N serijos „Valtra“ traktoriumi, planai apie ūkio plėtrą vis dažniau šmėsčio­jo jo galvoje. O vėliau, padidėjus dir­bamos žemės plotams, ir vėl prireikė patikimos technikos.

Pasak R.Trainaičio, šiemet grūdininkams ypač pagelbėjo „Antti“ džiovyklos. Neturintiesiems jų dėl lietingos rugiapjūtės teko tenkintis gerokai mažesnėmis pajamomis.

 

Dabar sutuoktiniai Borkovskij deklaruoja 240 ha dirbamos žemės. Dalis jos – sava, dalį nuomoja. Ūky­je ekologiškai auginami javai, rap­sai ir grikiai. Be suomiškų traktorių, ūkyje dirba ir suomių kompanijos kombainas „Sampo“ bei suomiška džiovykla „Antti“. Ir nė karto ne­teko nusivilti UAB „Rovaltra“ par­duota technika. Dabar, kai Alina pasinaudodama europine parama įsigijo naują „Valtrą“, teks didin­ti ūkio pelningumą ir plėsti dir­bamos žemės plotus. Tačiau para­doksas tas, kad, turėdamas našios technikos, net dirbdamas didesnius žemės plotus Zenonas tikino turė­siąs daugiau laisvo laiko. „Kai turi našiai dirbančios žemės ūkio tech­nikos, gali taip suplanuoti darbus, kad laiko liktų ir šeimai. Tuomet ir žmona mažiau priekaištauja, kad nuo ankstyvo ryto iki sutemų dirbu laukuose “, – šypsojosi ūkininkas.

 

 Miega ramiai

Ūkininkas džiaugėsi, kad paklau­sė ir kito R.Trainaičio patarimo – prieš kelerius metus įsigijo suomišką „Antti“ grūdų džiovyklą. Ekologi­ne augalininkyste užsiimančiam vy­rui šis įrenginys – būtinybė. „Tikrai vertingas pirkinys, tai ypač pajutau šią lietingą vasarą. Jei ne džiovykla, nevalytus ir nedžiovintus ekologiš­kai užaugintus grūdus būčiau turėjęs parduoti pusvelčiui javapjūtės metu. Turėdamas džiovyklą sutaupau ir daug laiko, nes nereikia stovėti eilė­se norint juos priduoti. Dabar aš ga­liu rinktis, kada ir už kiek parduoti grūdus, o ne man diktuoja kainas“, – sakė ūkininkas. Nors derliumi jis negali lygintis su chemizuotų ūkių savininkais, tačiau miega ramia są­žine, kad nenuodija nei kitų žmonių, nei savo šeimos. O ekologiškas ūkio derlius greitai randa pirkėją.

Zenonas džiaugėsi, kad turėdamas “Antti” džiovyklą ir laiko sutaupo, ir grūdus už geresnę kainą parduoda

 

Pasisukus kalbai apie džiovyklas, R.Trainaitis sakė, kad šiais metais, kai javų laukus merkė lietus, jos buvo labai paklausios. „Ūkininkai paskam­bindavo ir reikalaudavo, kad po sa­vaitės jiems pristatytume džiovyklas. Taip nedaroma. Reikia planuoti iš anksto. Tuomet nereikės skaičiuoti milžiniškų nuostolių“, – sakė UAB „Rovaltra“ direktorius. Jis džiaugėsi, kad vis daugiau ūkininkų supranta suomiškų džiovyklų naudą. Jose ga­lima džiovinti net ir didesnio nei 20 proc. drėgnio grūdus. R.Trainaičio teigimu, ūkininkai tikriausiai išmo­ko šiųmetes gamtos pamokas ir dar daugiau augalininkystės ūkių apsi­spręs įsigyti „Antti“ džiovyklų.

 

 Ateities planai

Klysta manantieji, kad žie­ma – atokvėpio metas ūkininkams. Z.Borovskij dar pardavinėja tai, ką užaugino savo ūkyje, rūpinasi padar­gais, kurių reikės pavasarį, svarsto ir planuoja, kur ir ką sės. O UAB „Ro­valtra“ direktorius R.Trainaitis jau dėlioja kitų metų planus. „Šiais me­tais pardavėme 95 „Valtra“ trakto­rius – dešimčia daugiau nei praėju­siais metais. Ūkininkų ir miškininkų įsigytų „Valtra“ traktorių galia – nuo 110 iki 374 AG. Kitais metais pla­nuojame jų parduoti dar daugiau. Ti­kimės, kad baigiantis 2017-iesiems Lietuvos ūkininkų kiemuose stovės dar 120 „Valtrų“, – sakė R.Trainaitis. Jis pabrėžė, kad daugiau nei 40 proc. šiais metais parduotų traktorių pirkta be ES paramos. Pasak R.Trainaičio, žmones vargina ilgai trunkantis do­kumentų tvarkymas, nuolatinės pati­kros, įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti. Pasak jo, nemažai traktorių šiais metais įsigijo Žemaitijos ūki­ninkai.

 

 

Autoriaus nuotraukos

 

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis