,

Traktorių „Valtra“ pasidovanojo gimtadienio proga

Vida Tavorienė

VL žurnalistė

 

Vienas stambiausių Lietuvos ūkininkų Saulius Dambrauskas, aistringas traktorių „Valtra“ gerbėjas, toliau muša rekordus – praėjusį trečiadienį į jo kiemą įriedėjo jau šešioliktas suomiškas plieninis žirgas, papuoštas šventiniu kaspinu.

Gardžiai kvepiantis rūkytas šamas, meškerė ir firminė „Valtros“ striukė – tokiomis dovanomis „Rovaltros“ generalinis direktorius R. Trainaitis (pirmas iš kairės) ir bendrovės pardavimų direktorius J. Lukštas (pirmas iš dešinės) pamalonino ūkininką S. Dambrauską.

 

Per metus nusipirko du

Šiemet tai jau antras „Valtra“ traktorius, kurį Kėdainių rajono dar­žininkui ir javų augintojui pristatė suomiška ir kita vakarietiška tech­nika Lietuvoje prekiaujanti bendrovė „Rovaltra“. „Traktorius „Valtra“ – ge­riausia gimtadienio, kurį švenčiu lap­kričio mėnesį, dovana. Tik kai juos gaunu, jau būna sniego“, – patenkin­tas šypsojosi ūkininkas.

„Valtra“ traktoriai komplektuo­jami pagal individualius klientų po­reikius – galima pasirinkti nuo no­rimos spalvos iki papildomų kabinos detalių. Šį kartą ūkininkas pasirinko juodos spalvos galiūną. Jis iš karto išbandė į kiemą įriedėjusį naujutė­laitį traktorių.

Apsukęs kieme ratą, S.Dambrauskas pasidalijo pirmais įspū­džiais. „Jaučiasi, kad galingas ir di­delis, tokio ir norėjome. Dabar jis bus galingiausias ir sunkiausias tarp tu­rimų valtrų. Nusipirkome ražieninę sėjamąją, kuriai traukti pritrūkome galios. Tad teko rinktis dar vieną su­omišką traktorių – galingesnį. Rei­kėjo tokio, kuris turėtų daugiau jėgos ir svorio. Jo galingumas – 270 arklio galių. Šiam traktoriui teks sunkiausi ūkio darbai“, – teigė ūkininkas.

Stambaus ūkio savininkui buvo pasiūlytas S serijos traktorius, su­kurtas ūkininkams profesionalams, kuriems reikia aukštos kokybės ir didelės galios, taip pat – ir pačių pa­žangiausių technologijų. Šios serijos traktorių galingumas – nuo 270 iki 400 arklio galių.

S. Dambrauskas aiškino, kad šiuo­laikinis ūkininkavimas verčia ieško­ti vis efektyvesnių gamybos būdų. „Daugiau derliaus jau neišspausi, reikia mažinti gamybos kaštus. Įsi­gijus galingus ražieninę sėjamąją ir traktorių, nereikia arimo darbų. Tai­gi mažiau bus važinėjama po lauką, mažiau slegiama dirva“, – našios ir galingos technikos privalumus var­dijo ūkininkas.

 

Atlydėjo su dovanomis

Kėdainių rajono ūkininką, įsigiju­sį šešioliktą suomišką traktorių, gali­ma būtų vadinti valtrų kolekcionie­riumi. Tačiau taip gali pasirodyti tik iš pirmo žvilgsnio. Susipažinus su ūkiu, tampa aišku, kodėl vyras kas­met vis papildo suomiškos techni­kos parką. Kartu su sūnumi Povilu apie 1 000 hektarų žemės dirban­tis S.Dambrauskas, be javų, augina nemažai bulvių ir svogūnų. Darži­ninkystės ūkyje prireikia daug tech­nikos, ypač rudenį, kai dorojamas derlius ir ruošiamasi žiemkenčių sė­jai. Tuomet spėriai sukasi ir žmonės, ir visos mašinos.

Ūkyje darbuojasi ir senuku va­dinamas „Valtra Valmet“, kurį vy­ras pirko maždaug prieš dvidešimt metų. Aišku, jam tenka lengvesni darbai, bet įsigyto pirmojo vakarie­tiško traktoriaus ūkininkas dar nesi­ruošia išleisti į pensiją.

Naują traktorių į ūkį su dovano­mis atlydėjęs „Rovaltros“ generali­nis direktorius Romualdas Trainaitis sakė, kad pas S.Dambrauską visada važiuoja su gera nuotaika. „Tai vienas iš stambiausių mano pirkėjų, labai tuo džiaugiuosi, nes su juo malonu ben­drauti“, – teigė vakarietiška techni­ka prekiaujančios bendrovės vadovas.

Šįkart R.Trainaitis ūkininkui įtei­kė meškerę ir palinkėjo daugiau laiko rasti mėgstamai žvejybai. „Galėsi va­žiuoti į Norvegiją otų gaudyti. Lai­kas vis daugiau ūkio valdymo darbų perleisti sūnui ir pereiti į žuvavimo režimą“, – atsipūsti po darbymečio ragino „Rovaltros“ generalinis di­rektorius.

 

 Tausojantis aplinką

„Rovaltros“ pardavimų direk­torius Justas Lukštas aiškino, kad naujas ūkininko įsigytas traktorius yra visiškai sukomplektuotas – čia įdiegta tiksliam ūkininkavimui svar­bi automatinio vairavimo ir padar­gus valdyti leidžianti ISOBUS sis­tema, sumontuota AGCO bepakopė transmisija, turinti skirtingus darbo režimus skirtingoms užduotims at­likti ir užtikrinanti traukimo galios ir transmisijos efektyvumo optimiza­vimą, bei kitos naujausios technolo­gijos, be kurių pažangūs žemdirbiai dabar neišsiverčia. Tokia technika suteikia daugiau komforto su ja dir­bančiam mechanizatoriui, padidina darbo našumą, kartu – ir ūkio efek­tyvumą. „Be to, šis suomiškas trak­torius, kaip ir kiti, atitinka „Euro 4“ standartą, todėl yra ekologiškas ir tausojantis aplinką. Juokaujama, kad tokie traktoriai galėtų Kinijoje dirbti ir valyti orą“, – pastebėjo J.Lukšas.

Jau antrame S.Dambrausko trak­toriuje įdiegta ir kompanijos pasi­didžiavimu tapusi inovacija – iš­manusis porankis „Smart Touch“, kuris suteikia daug naujausių tiks­liosios žemdirbystes įrangos nau­dojimo ir traktoriaus bei daugybės padargų valdymo galimybių. Len­gvai valdomas išmanusis porankis, giriamas tiek ekspertų, tiek ūkininkų, įdiegiamas N, T ir S serijos „Valtra“ traktoriuose.

Daugelis „Valtra“ traktorių ger­bėjų žino, kad Hanoverio parodoje „Agritechnica 2017“ galingiausias T serijos modelis – „Valtra 254 Ver­su“ su „Smart Touch“ porankiu buvo pripažintas 2018 metų traktoriumi. Jam taip pat buvo skirtas ir auksinis medalis už dizainą.

S.Dambrauskas prisipažino, kad anksčiau gana skeptiškai vertino technologines naujoves, kurias siūlė traktorių gamintojai. Kai jas išban­dė, nuomonė kardinaliai pasikeitė. „Dabar jau nebeįsivaizduoju, kaip galima dirbti be jų. Tikslioji žem­dirbystė turi daug pranašumų, pir­miausia naujos technologijos leidžia taupyti sąnaudas ir laiką ir svarbiau­sia – žmogui palengvina darbą. Ap­važiavai elektros stulpus ir gali sau ramiai klausytis muzikos – traktorius važiuoja lygiomis vagomis. Valdymą palengvina automatinė galulaukių sistema“, – modernių technologijų privalumus vardijo daržininkas.

 

Ūkyje dar dirba prieš dvidešimt metų įsigytas „Valtra Valmet“.

Ištikimas Valtroms

Ūkininkas pasakojo, kad, planuodamas naują investiciją, sulaukė daug pasiūlymų. Technika prekiaujančių įmonių atstovai vieni per kitus siūlė ir į kiemą vežė išbandyti jų trakto­rius. Javų ir daržovių augintojas išban­dė bene šešis plieninius žirgus, bet nė vieno iš jų nepasirinko – liko ištikimas suomiškiems traktoriams. Vyras sakė nematęs reikalo blaškytis – „Valtra“ traktoriai patikimi ir našūs, o gamin­tojai juos vis tobulina ir diegia vis pa­žangesnes technologijas. „Dar svarbu ir tai, kad suomiškų traktorių kokybės, patikimumo ir kainos santykis – labai palankus ūkininkams“, – savo pasi­rinkimą pagrindė S.Dambrauskas ir pridūrė, kad tam įtakos turėjo ir ne­priekaištingai dirbantis „Rovaltros“ išplėtotas techninės priežiūros tin­klas Lietuvoje.

Pasak ūkio savininko, renkantis žemės ūkio techniką svarbu įvertinti, kokios yra šios technikos pardavėjo serviso paslaugos. „Traktorių „Valtra“ servisui priekaištų neturiu. Be to, „Ro­valtra“ jau paskelbė apie planus šalia Kauno statyti naują centrą, jį žada ati­daryti kitų metų rudenį“, – teigė jis.

Verta priminti, kad naujiems „Valtra“ traktoriams suteikiama tre­jų metų, arba 3 000 darbo valandų, garantija (kas sueis pirma).

S.Dambrauskas vertina ne tik su­omiškus traktorius. Jo ūkyje veikia suomiška „Antti“ gamyklos grūdų džiovykla ir „Antti“ biokuro katilas. Mobilus biokuro katilas naudojamas ne tik grūdams džiovinti, bet ir dirb­tuvėms šildyti, o pavasarį – ir bul­vėms daiginti. Jis kūrenamas grū­dų atliekomis ir smulkinta mediena.

Ūkyje dirba ir „Rovaltros“ atsto­vaujamos italų kompanijos „Merlo“ keturi krautuvai – nepakeičiami pa­galbininkai, kurie ūkyje perkrauna tūkstančius tonų derliaus.

 

Į kiemą įriedėjęs naujas „Valtra“ bus galingiausias tarp suomiškų traktorių gausaus technikos parko.

 

Autoriaus nuotraukos

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis