,

„Valtros“ ambasadorius iš Puodžių kaimo

Apie tai, kokios nuotaikos vy­rauja viename ar kitame Lietu­vos ūkyje, galima spręsti iš in­vesticijų. Netoli Varėnos, Puodžių kaime, įsikūrusios žemės ūkio bendrovės „Tėviškė“ kieme pui­kuojasi naujas pirkinys – naujutėlaitė po Trijų Karalių į kiemą įriedėjusi suomiška „Valtra“.

 

 Tiksliau skaičiuos laiką

„Pakrikštyti“ naujo pirkinio į bendrovę atvyko UAB „Rovaltra“ vadybininkas Donatas Motiejūnas. Laikydamasis tradicijos jis apdova­nojo traktorininkus firminiais darbo drabužiais, o bendrovės direktoriui Vytautui Ramanauskui įteikė suo­mių užsakymu Šveicarijoje paga­mintą laikrodį. „Na, dabar tai jau tiksliai žinosiu, kiek valandų. Būtų idealu, jei, žvelgiant į ciferblatą, lai­kas imtų eiti lėčiau. Dabar nespėji nė apsižvalgyti, o dienos jau nebė­ra“, – juokavo bendrovės direktorius. Naujasis traktorius buvo „pašven­tintas“ šampano purslais. Nepai­sant šalto oro, šampano čiurkšlė buvo ne ką prastesnė nei garsio­siose „Formulės“ varžybose. Pasak D.Motiejūno, tai galima laikyti sė­kmės ženklu. Jis neabejojo, kad nau­joji „Valtra“ pateisins ūkininkų lū­kesčius.

 Tradicinio „krikštynų“ ritualo akimirka. Naujutėlaitė „Valtra“ simboliškai apšlakstoma šampano purslais.

 

Broniaus nuopelnas

Žemės ūkio bendrovės valdy­bos pirmininkas V. Ramanauskas sakė, kad neketina pasiduoti, todėl ir atnaujina žemės ūkio technikos parką. Greitai teks suremti pečius ir kibti į sėją. Tada pravers visa turi­ma technika. „Turime tris „Valtros“ traktorius. Naujai įsigytasis – pats galingiausias. Už tai, kad bendrovės technikos parke atsirado dar vie­na „Valtra“, galime padėkoti mūsų traktorininkui Broniui Glėbui. Jį vadinu „Valtros“ ambasadoriumi. Ne veltui „Rovaltros“ direktorius Romualdas Trainaitis traktorinin­kus labai gerbia ir vadina juos labai svarbia tarpine, esančia tarp vairo ir traktoriaus. Ir aš jam pritariu. Juk nuo to, koks žmogus sės prie trak­toriaus vairo, priklauso, kaip tarnaus technika“, – sakė V. Ramanauskas.

 

Kantrūs arkliukai

Paklaustas, kuo skiriasi naujo­ji „Valtra“ nuo kitų, beveik dvide­šimt metų bendrovėje traktorinin­ku dirbantis B. Glėbas pabrėžė, kad svarbiausia – variklio galia. „Puikiai dirba ir anksčiau pirktos „Valtros“, tačiau laikas eina, būtina atsinaujin­ti“, – sakė pašnekovas. Jam pritarė ir traktorininkas Vytautas Vyšniaus­kas. Pasak direktoriaus, jis dar tik pamažu pratinasi prie „Valtros“, nes kol kas dirba su kita technika. Jei kiltų kokių nors neaiškumų ir klau­simų, Vytautas visada gali kreiptis į Bronių, kuris, anot V.Ramanausko, rūpinasi visomis žemės ūkio ben­drovėje esančiomis „Valtromis“.

Žvelgiant į bendrovės kieme iš­rikiuotas „Valtras“ taip ir piršosi galvon mintis, kad traktorininkui Broniui jos – tarsi patikimi bičiu­liai. „Senolis, vidurinėlis ir jaunėlis – taip aš vadinu juos“, – nusišypsojo vyras. Pasak jo, jei traktorius „Valtra“ prižiūri, laiku pakeiti tepalus, kai ku­rias detales, dirbdamas su jais vargo nematai. „Valtros“ traktoriai – labai kantrūs arkliukai. Palyginti su kitais traktoriais, jie retai genda“, ¬ pabrė­žė traktorininkas. „Senoliui jau pen­kiolika metų. Pirkdami jį taupėme, dar nežinojome jo ir savo galimybių. Pasirinkome pliką, basą, be kompre­soriaus, – prisiminė V. Ramanauskas. – Dabar, kai įsitikinome, ko verta Suomijoje gaminta technika, netau­pome, bet ir neišlaidaujame. Kom­plektacijai skiriame nemažai laiko, bet pasirenkame tai, ko reikia. Kaip sakoma, pagal Jurgį ir kepurė.“

 „Rovaltros“ vadybininkas D.Motiejūnas bendrovės va­dovui V.Ramanauskui įteikė šveicarišką laikrodį.

 

Tiks derliui išvežti

Pasak bendrovės vadovo, naujo­sios „Valtros“ pasirinkimą lėmė geras kainos ir kokybės santykis. „Turime didelio darbo pločio žemės dirbimo agregatus, tad reikėjo įsigyti ir jiems tinkančią techniką. Jei traktoriaus variklis silpnas, tenka iki maksimumo didinti variklio sūkius, o tai negerai, trumpina traktoriaus amžių. Taigi, sudėtingesni agregatai reikalauja ir galingesnio traktoriaus“, – sakė V. Ramanauskas.

Jis pabrėžė, kad labai svarbus da­lykas – traktorininkų darbo sąlygos. „Valtros“ puiki priekinio tilto amor­tizacija, yra kondicionierius, tad su ja dirbančiam žmogui nebaisus vasaros karštis ar žiemos šaltis. „Su naująja „Valtra“ dirbsime ne tik žemės dar­bus. Ji puikiai tiks produkcijai vežti. Seniai pastebėjome, kad į autotrans­portą neverta investuoti, nes jis ne­išgali dirbti visus metus“, – sakė pa­šnekovas. Pasak V.Ramanausko, daug geresnis sprendimas – ūkyje užaugin­tai produkcijai vežti pasitelkti turimus traktorius ir naująją „Valtrą“.

„Kai traktorius toks galingas, kaip naujoji „Valtra“, galime prie jo prikabinti dvi priekabas su 24 tono­mis grūdų. Su tokiu kroviniu „Val­tra“ gali važiuoti 50 km per valan­dą greičiu. Grūdus vežame į Alytų, Vievį, Varėną, tad traktoriui įveikti ne didesnį nei 100 km atstumą – ne problema“, – tikino V. Ramanauskas.

Ketvirtasis „Valtra“ traktorius skirtas bendrovės karvių fermai aptarnauti.

 

Ir sniegui valyti

Naujoji „Valtra“ atitinka šiuolai­kinius gamtosaugos reikalavimus. Degalų bakas turi du dangčius. Mėlynas liudija, kad eksploatuo­jant traktorių naudojamas specialus priedas, padedantis mažinti išmeta­mųjų dujų kenksmingumą aplinkai. „Mums labai svarbu, kad šis trakto­rius turi priekinę pakabą. Vadina­si, bus galima pritvirtinti peilį ir, kai reikės, valyti sniegą. Anksčiau tam naudojome seną nepaslankų trak­torių, kuris surydavo daug degalų, o juk tenka valyti ne tik vieškelius, bet ir keliukus, vedančius į vienkiemius. Kas kitas pasirūpins vietos gyvento­jais, kurių ne vienas dar yra ir žemės ūkio bendrovės pajininkas“, – sakė bendrovės vadovas.

 Per daugiau nei dešimt metų traktorininkas B. Glėbas įsitikino „Valtros“ patikimumu.

 

Galingas ir patogus

Jis atkreipė dėmesį į platesnes nau­jojo traktoriaus padangas, kurios ga­rantuoja geresnį sukibimą su dirva, mažesnį jos suslėgimą ir praslydi­mą. „UAB „Rovaltra“ vadybininkas D.Motiejūnas sakė, kad T seri­jos 197 AG „Valtra“ trakto­rius – galingiausias ir mo­derniausias iš visų keturių šiuo metu bendrovėje esančių „Valtra“ trakto­rių. „Naujasis traktorius gali važiuoti net 50 km/ val. greičiu tiek į priekį, tiek ir atbulas (turi atbulinę vairavimo sistemą Twintrack). Taip pat naujasis pirkinys pasižymi ir puikiomis komforto savybėmis: su­montuota kabinos amortizacija, pato­gi vairuotojo sėdynė, lengvai perpran­tamas ir darbus lengvinantis valdymo porankis. Daugiau kaip 6 kv. m kabi­nos ploto – įstiklinta, taigi vairuotojui matomumo sąlygos kuo puikiausios. Dirbant tokia šiuolaikine technika darbus galima įveikti daug sparčiau“, – pabrėžė D. Motiejūnas. Su juo mie­lai sutiko traktoriaus kabinoje „Vals­tiečių laikraščio“ fotografui pozuojan­tis B. Glėbas.

 

 

Autoriaus nuotraukos

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis